НЕКОЛИКО РЕЧИ О ЗАНИМАЊУ ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР

Царински техничар обавља царински надзор над робом, путницима и превозним средствима. Он треба добро да познаје робу, царинске прописе, одвијање спољнотрговинског промета, девизно пословање и девизно тржиште, као и платни промет са иностранством. Следећи његов задатак је откривање царинских прекршаја и разоткривање кријумчарских ланаца. Свој посао царински техничар треба да обавља поштено, без грешака и пропуста. Царински техничар треба добро да рачуна, изврсно да познаје царински и порески закон, да буде педантан у раду, комуникативан. Избором овог занимања отвара се првенствено могућност наставка школовања на факултетима економске и правне струке или запошљавања на царини након завршетка средње школе.


Царински техничар се стара о заштити унутрашње трговине и спречава промет илегалних предмета унутар и ван земље. Врши контролу робе, путника и возила.
Савремен начин живота, комуникације и потреба да роба свих врста, из свих делова света буде доступна свима – тражи и одговарајући начин транспорта, али и контроле, како би били безбедни сви – и произвођачи и потрошачи, али и сами транспортни радници, односно фирме које се баве транспортом робе. Савремено међународно пословање тражи нови приступ економско-трговинским активностима сваке земље, па и наше. У том смислу велики је значај што већи извоз јер је то знак напретка привреде.

 Место и улога царинске службе такође захтева трансформацију и прилагођавање новонасталим тржишним условима. Улога царине прераста из улоге службе која има само наплатну улогу на граничним прелазима у улогу фискалне службе и важан је субјект саветодавног и едукативног карактера.
У нашој школи постоје кадровски и технички услови који ће у потпуности омогућити да се стекну знања која воде ка правом професионалном путу. Занимање царинског техничара је захтеван и тражен профил радника. Завршетком четворогодишњег школовања за царинског техничара, ученици ће стећи знање о царинској вредности робе, царинској тарифи, разумеће царински систем и царински поступак, као и различитост поступака у односу на врсту робе и гране саобраћаја. Такође, биће упознати са институцијама у царинском систему, поступцима царињења робе, слободним зонама и слободним складиштима.

Share Button