1. Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину
 2. Распоред писмених провера
 3. Статут
 4. Пoсловник  о раду Школског одбора
 5. Пoсловник  о раду Савета родитеља
 6. Пoсловник  о раду Наставничког већа
 7. Годишњи план рада
 8. Правила понашања у школи
 9. Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
 10. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
 11. Закон о основама система образовања и васпитања
 12. Закон о средњем образовању и васпитању
 13. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима
 14. Правилник о организацији и систематизацији послова
 15. Допуна правилника о организацији и систематизацији послова
 16. Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање образовања на даљину у случају када је  oбустављен непосредни рад са ученицима
 17. Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба
 18. Препоруке за превенцију covid-19 у школској средини
 19. Школски програм рада Средње школе 2022-2026.
 20. Анекс школског програма 1
 21. Анекс школског програма 2
 22. Анекс школског програма 3
 23. План јавних набавки
 24. Предлог плана набавки на које се закон не примењује
 25. План за утврђивање мера и решење о одређивању лица за родну равноправност
Share Button