Стручни органи школе

Стручни активи и школски тимови су стручни органи школе. Стручне активе именује Школски одбор и Наставничко веће, а тимове именује директор школе. Стручни активи и тимови су састављени од запослених, родитеља, чланова ученичког парламента, представника јединица локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.

Надлежност тимова је да се старају о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање школског програма; старају се о остваривању циљева и 75 стандарда постигнућа; развоја компетенција; вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика и одраслих; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Ненад Миладиновић-координатор, Јелена Ђорић, Марко Илић, Душица Ћурчић, Тања Николић, Сања Микић, Александра Солунац – Савет родитеља

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Александра Миладиновић- координатор, Срећко Лабудовић, Саша Павловић, Љиљана Ђорђевић, Биљана Влајић, Радунка Прешић – представник Савет родитеља, Зорица Миличић – представник локалне самоуправе, Анастасија Вучковић – предтсваник ученичког парламената

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ПРАЋЕЊЕ СТРУЧОГ УСАВРШАВАЊА

БиљанаВлајић – координатор, Милош Матић, Јелена Ђорић, Иван Тошић, Бранка Валаџија Стефановић

ТИМ ЗА САМОВРЕДОВАЊЕ

Биљана Шишковић – координатор, Ивана Арсић, Ненад Миладиновић, Џими Сретеновић, Марко Илић, Славица Доцић – Савет родитеља, Емилија Живковић – УП

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Иван Тошић – координатор, Снежана Мијаиловић, Марија Јончић, Душица Ћурчић, Радосав Павловић, Милош Матић, Александра Миладиновић, Наташа Павловић- Савет Родитеља

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Џими Сретеновић – координатор, Бојан Стојановић, Јелена Ђорић, Тања Николић, Данило Иличић, Радосав Павловић, Александра Миладиновић, Иван Тошиновић – Савет родитеља, Александра Радивојевић УП

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Данило Иличић – координатор, Александра Миладиновић, Бојан Стојановић, Драгица Матејић, Снежана Мијаиловић, Бранислав Зарић

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Драгица Матејић – координатор, Срећко Лабудовић, Џими Сретеновић, Љиљана Спасојевић, Бранислав Зарић, Биљана Влајић, Александра Миладиновић

ТИМ ЗА ПОДРШКУ НОВОПРИДОШЛИМ  УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА

Тања Николић – координатор, Милош Николић, Душица Ћурчић, Бојан Стојановић

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

Марија Јончић – координатор, Љиљана Спасојевић, Биљана Шишковић, Бранислав Зарић

КООРДИНАТОРИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

Иван Тошић- веће наставника језика и друштвених наука

Срећко Лабудовић- веће наставника економске групе предмета

Mилош Матић- веће наставника природних наука

Бранислав Зарић-веће наставника вештина и пректичних настава

Share Button