Стручни органи школе

Стручни активи и школски тимови су стручни органи школе. Стручне активе именује Школски одбор и Наставничко веће, а тимове именује директор школе. Стручни активи и тимови су састављени од запослених, родитеља, чланова ученичког парламента, представника јединица локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.

Надлежност тимова је да се старају о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање школског програма; старају се о остваривању циљева и 75 стандарда постигнућа; развоја компетенција; вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика и одраслих; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Ненад Миладиновић-координатор, Милена Стојановић, Марко Илић, Душица Ћурчић, Тања Николић, Марија Матејић – Савет родитеља

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Александра Миладиновић- координатор, Срећко Лабудовић, Трифун Јанковић, Љиљана Ђорђевић, Тијана пауновић, Александар Крстић – Савет родитеља, Тијана Петковић – УП

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ПРАЋЕЊЕ СТРУЧОГ УСАВРШАВАЊА

Бранка Валаџија Стефановић – координатор, Светлана Димић, Милена Стојановић, Ненад Миладиновић, Драгица Матејић

ТИМ ЗА САМОВРЕДОВАЊЕ

Биљана Шишковић – координатор, Ивана Арсић, Ненад Миладиновић, Џими Сретеновић, Марко Илић, Тијана Пауновић, Наташа Павловић – Савет родитеља, Анђела Недељковић УП

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Тијана Пауновић – координатор, Снежана Мијаиловић, Марија Јончић, Душица Ћурчић, Светлана Димић, Александра Миладиновић, Марија Ђокић – Савет родитеља

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Џими Сретеновић – координатор, Бојан Стојановић, Милена Стојанивћ, Данило Иличић, Светлана Димић, Александра Миладиновић, Добрила Петровић – Савет родитеља, Ана Крстић

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Марко Илић – координатор, Александра Миладиновић, Бојан Стојановић, Биљана Шишковић, Снежана Мијаиловић, Данило Иличић, Смиља Солунац – Савет родитеља

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Снежана Мијаиловић – координатор, Срећко Лабудовић, Џими Сретеновић, Драгица Матејић,

ТИМ ЗА ПОДРШКУ НОВОПРИДОШЛИМ  УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА

Тања Николић – координатор, Милош Николић, Душица Ћурчић, Бојан Стојановић, Драгана Милошевић, Александра Миладиновић

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

Марија Јончић – координатор, Љиљана Ђорђевић, Биљана Шишковић, Ивана Арсић

КООРДИНАТОРИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

Тијана Пауновић – веће наставника језика и друштвених наука

Срећко Лабудовић – веће наставника економске групе предмета

Данило Иличић – веће наставника природних наука

Снежана Мијаиловић – веће наставника вештина и практичних настава

Share Button